Full-time Academic Staff


Ray Yuen Ling CHOY , PhD, Associate Professor

Ray Yuen Ling CHOY , PhD, Associate Professor

✉ raychoy@cityu.mo
☎ +853-85902591


Yanju SHAO, PhD, Assistant Professor

Yanju SHAO, PhD, Assistant Professor

✉ yjshao@cityu.mo
☎ +853-85902538


Asst. Prof. Jierong Hu

Asst. Prof. Jierong Hu

jrhu@cityu.mo


Asst. Prof. Donghang Zhang

Asst. Prof. Donghang Zhang

✉ dhzhang@cityu.mo
☎ +853-85902703


Ben Cheng Chun Wah, Lecturer

Ben Cheng Chun Wah, Lecturer

✉ bencheng@cityu.mo
☎ +853-85902854


Lok Chan Nei Jenny,Lecturer

Lok Chan Nei Jenny,Lecturer

✉ jennylok@cityu.mo
☎ +853-85902